ریشه سالم ماندن ازلغزشها، اندیشیدن بیش ازعمل کردن است وسنجیدن پیش ازسخن گفتن .امام علی (ع)

صفحه اول روزنامه‌ های سیاسی یکشنبه 03 بهمن 1395


Copyright © 2013-16 ahad-esmaeili.ir all rights reserved.
Designed by: EasySoft.ir